Laatu ja turvallisuus

Yrityksemme toimintaa ohjaavat asiakkaan vaatimusten ja odotusten lisäksi ISO 9001:2015 mukainen sertifioitu laatujärjestelmä.

Turvallisuus on tärkein yrityksemme kolmesta pääprosessista. Huolehdimme omalla toiminnallamme niin henkilöstön, työympäristön kuin sidosryhmienkin turvallisuudesta.

 • Laatupolitiikka

  Laatupolitiikka

  Yrityksen toiminnan periaatteena on jatkuva toimintojen ja tuotteiden laadun parantaminen, jotta pystytään kustannustehokkaasti vähintään täyttämään asiakkaiden odotukset. 

  Yrityksen toimitusjohtaja vastaa laatu- ja ympäristöpolitiikasta ja sen toteuttamisesta. Yrityksen johto on sitoutunut laadunhallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen. 

  Vastuu laadusta kuuluu jokaiselle. Toimituksissa pyritään virheettömään toimintaan. Jokainen työhön osallistuva vastaa siitä, että toimitusprosessin eri vaiheet toteutetaan ohjeiden mukaisina ja virheettöminä. 

  Havaituista laatupoikkeamista on jokainen velvollinen ilmoittamaan välittömästi esimiehelle tilanteen arvioimiseksi ja korjaustoimenpiteisiin ryhtymiseksi. 

  Sisäiset ja ulkoiset asiakasvaatimukset sekä viranomaisvaatimukset huomioidaan toiminnan eri tasoilla. Vaatimukset tulee tarkastaa toteutuksen aikana sekä niiden täyttyminen arvioidaan toteutuksen jälkeen. 

 • Turvallisuuspolitiikka

  Turvallisuuspolitiikka

  Yrityksen turvallisuustoiminnan päämääränä on turvata ennalta ihmiset, omaisuus ja ympäristö ja näin taata häiriötön toiminta. Turvallisuus on määritelty yhdeksi yrityksen pääprosesseista. 

  Yrityksen toimitusjohtaja vastaa turvallisuuspolitiikasta ja sen toteuttamisesta.

  Toiminta perustuu lakien ja viranomaismääräysten noudattamiseen, kattaviin turvallisuusohjeisiin ja niiden tinkimättömään noudattamiseen, riskinarviointeihin sekä henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Turvallisuusohjeilla pyritään aukottomaan riskien kartoitukseen. Työturvallisuudessa tavoitteemme on nolla tapaturmaa vuodessa.

  Mahdolliset turvallisuuspoikkeamat käsitellään laatupoikkeamina. Turvallisuuspolitiikan toimivuutta tarkastellaan ja arvioidaan johdon katselmuksilla.

 • Ympäristöpolitiikka

  Ympäristöpolitiikka

  Yrityksen toiminnan periaatteena on jatkuva toimintojen ja tuotteiden laadun parantaminen ympäristönäkökohdat huomioiden. Perustana ympäristötoiminnassa on ISO 14001 -standardi. Yrityksen toimitusjohtaja vastaa laatu- ja ympäristöpolitiikasta ja sen toteuttamisesta.

  Huolehdimme toiminnassa syntyvän jätteen asianmukaisesta kierrätyksestä ja pyrimme vähentämään luonnon kuormittamista. Noudatamme soveltuvaa lainsäädäntöä, sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ja pyrimme toiminnoillamme ehkäisemään ympäristön pilaantumista sekä haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä.

  Ympäristönsuojelun tasoa parantaaksemme asetamme toiminnalle päämäärät ja tavoitteet, joiden kehitystä seurataan. Näin taataan kestävä kehitys ja saavutetaan ympäristöä säästävä toiminta. Ympäristöjärjestelmää tarkastellaan, arvioidaan ja kehitetään vuosittain sisäisillä auditoinneilla ja johdonkatselmuksilla. 

Avaa sertifikaatti

Asiantuntija pinnan alla

Insinööritoimisto Sukellus-Kotka Oy on vuonna 1978 perustettu, ammattisukellukseen ja vedenalaisten rakenteiden tarkastukseen, korjaukseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen erikoistunut perheyritys.

Korkeat laatustandardit, tiimityö, jatkuva koulutus sekä innovatiivinen ja ystävällinen henkilöstömme ovat luoneet Sukellus-Kotkasta alan johtavan osaajan maassamme.

Olemme asiantuntija pinnan alla.

Ota yhteyttä

Company Gallery 01
Company Gallery 02
Company Gallery 03
Company Gallery 04

Logo Top N

Uponor Infra Marine Services Oy
Mäkelänkankaantie 10
49490 Neuvoton
Puh. 020 129 2100

Katso kaikki yhteystiedot

Kiwa Inspecta